kingwow分布式数据库系统安装手册 -利来国际app

0
kingwow分布式数据库系统安装手册
485
19页
9次
墨值0
kingwow分布式数据库
系统安装手册
上海丛云信息科技有限公司
2017年8月
kingwow分布式数据库系统安装手册
[
2
]
上海丛云信息科技有限公司
目录
1.
简介
................................................................................................................................................
4
1.1.原理及架构
....................................................................................................................
4
2.
系统规划
........................................................................................................................................
5
2.1.软硬件要求
....................................................................................................................
5
2.2.部署模式
........................................................................................................................
6
2.3.安装规划
........................................................................................................................
7
2.4.服务器规划
....................................................................................................................
7
2.5.
目录规划
........................................................................................................................
8
2.6.磁盘挂载点规划
............................................................................................................
8
3.
配置安装环境
...............................................................................................................................
9
3.1.操作系统配置
................................................................................................................
9
3.1.1.
配置网卡名称(
rhel6
下)
...............................................................................
9
3.1.2.
配置内核参数
......................................................................................................
10
3.1.3.配置时间同步
......................................................................................................
10
3.1.4.配置资源限制
......................................................................................................
12
3.2.创建安装用户
..............................................................................................................
12
3.3.
配置环境变量
..............................................................................................................
13
3.4.
配置服务器间免登录
..................................................................................................
13
3.4.1.
配置过程
..............................................................................................................
13
3.4.2.
验证
......................................................................................................................
13
4.
rpm包安装
................................................................................................................................
13
4.1.
复制安装包
..................................................................................................................
14
4.2.
安装依赖库
..................................................................................................................
14
3.1.
安装
kingwow
数据库
................................................................................................
14
3.2.创建数据目录
..............................................................................................................
14
5.
启动与管理系统
.........................................................................................................................
15
5.1.数据库服务启动命令
..................................................................................................
15
5.1.1.mg启动命令
........................................................................................................
15
5.1.2.tg
启动命令
.........................................................................................................
15
5.1.3.dg启动命令
........................................................................................................
16
5.1.4.cg
启动命令
........................................................................................................
16
5.2.
单集群启动示例
..........................................................................................................
16
5.3.
多集群启动示例
..........................................................................................................
17
of 19
【利来手机国际的版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文档的来源(墨天轮),文档链接,文档作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:[email protected]进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论

关注
最新上传
暂无内容,敬请期待...
下载排行榜
周榜 月榜